Monday, November 5, 2012

Amanuensis Monday: Deed of Sale for a Plot of Land

Amanuensis Monday is a weekly effort to transcribe family letters, journals, newspaper articles, and other genealogical and historical documents, first started by John Newark at the TransylvanianDutch blog. I will not only transcribe the documents, but also do a quick English summary and analysis of the document.


This week I will transcribe, summarize and analyze a deed of sale for a plot of land in Voorschoten. Lodewijk Wesselo bought this plot of land in 1898 from Johannes Pieter Schmal. (1)

“Heden, den vijfden Augustus achttienhonderd acht en negentig verschenen voor mij Dirk Karel Johannes Schoor, notaris, gevestigd te Voorschoten in tegenwoordigheid van de na te noemen mij bekende getuigen.”

This paragraph introduces the notary, Dirk Karel Johannes Schoor, where he has his practice (Voorschoten) and the date, 5 August 1898.

“De heer Johannes Pieter Schmal, bloembollenkweker, wonende te Voorschoten, als verkoper ter eener

en

De Heer Hendrik Wesselo, winkelier, wonende te Voorschoten als vader en als zoodanig uitoefenende de ouderlijke macht over de minderjarige Lodewijk Wesselo, goudsmid, als koper ter andere zijde.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.”

Here the seller, Johannes Pieter Schmall, bulb farmer and living in Voorschoten, is introduced. Also, Hendrik Wesselo, shopkeeper and living in Voorschoten, is introduced as the father of Lodewijk Wesselo, goldsmith. He will take the role of buyer, as guardian of his minor son.

“De comparanten ter eener verklaarde te verkopen aan aan den comparant ter andere zijde in zijne gemelde hoedanigheid, die verklaarde voor zijnen minderjarigen zoon in koop aan te nemen:

Twee aren, een centiare tuingrond, gelegen in het dorp Voorschoten, grenzende ten Noordoosten aan de laan langs het tolhuis, ten zuidoosten en zuidwesten aan den grond voor den verkooper en ten noordwesten aan den eigendom van den heer Johannes Abram du Pree, kadastraal bekend: gemeente Voorschoten Sectie B nummer 2399, groot twee aren, een centiare.”

This part describes the plot of land that’s being sold: two square decameter, one square meter of horticultural land in the village Voorschoten. It also describes the location, including naming who owns the land surrounding it. The seller, Johannes Pieter Schmall, owns land on two sides of the plot, Johannes Abram du Pree owns land on one side of the plot, and there’s a lane bordering the last side of the plot. It also gives the cadastral number of the plot.

“Partijen verklaren, dat deze verkoop en koop is geschied voor eene som van vier honderd twee gulden, welke de comparant ter eener verklaart op heden te hebben ontvangen van den comparant ten andere zijde, met verleening van volledige kwijting te dier zulke, zonder enig voorbehoud, en wijders onder de navolgende:

Bedingen”

This part says the sale is valid as of today, and the plot of land was sold for four hundred and two guilders. But, the sale was done under the following terms:

“1° De koper wordt geacht, het perceel te hebben in genot aanvaard op heden, van welken dag af de daarvan geheven wordende belastingen voor zijne rekening zijn.”

1. The buyer is responsible for taxes as of this day.

“2° De kooper is verplicht, het gekochte voor zijne rekening van de aan den verkooper verblijvende grond behoorlijk af te scheiden door een houten schutting. De kosten van onderhoud komen inende ten zijnen laste.”

2. The buyer is obligated to put up a wooden fence to seperate his plot of land from the surrounding land. Costs of putting up the fence as well as the costs of maintaining it are for the buyer.

“3° Het verkochte zal uitweg hebben naar den straatweg over de laan van den verkooper, behoorende tot het kadastrale nummer 2398”

3. The plot will have passage to the road by way of the lane of the seller.

“4° De huurwaarde van het op het gekochte te stichten huis zal niet minder mogen bedragen dan twee gulden vijftig eens per week”

4. The rental value of the house to be build may not be less than two guilders fifty a week.

“5° Alle kosten van eigendomsoverdracht en levering komen voor rekening van den kooper”

5. All costs of the transfer of the ownership of the land will be for the buyer.

“De comparant ten eener verklaard, dat hij van de hiervoren gemelde perceelen den eigendom verkreeg door de overschrijving gedaan ten hypotheekkantore te Leidenden negentienden Maart achtienhonderd vier en negentig deel 652 nummer 62 van het afschrift eener acte van verkoop en koop houdende kwijting voor voldoening der kooppenningen, den zestienden Maart bevorens voor mij notaris verleden, en dat hij toestemming geeft tot de overschrijving van een afschrift dezer acte ten hypotheekkantore te Leiden, ten einde den eigendom van het verkochte te doen overgaan op den kooper.”

Here the seller asserts his ownership over the plot of land – indicating he has the right to sell it – and promises to convert that ownership over to the buyer.

“Voor de uitvoering dezen wordt woonplaats gekozen ten kantore voor der ondergetekende notaris

Waarvan acte

In minute verleden te Voorschoten, ten kantore van mij notaris op den dag in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Christoffel Paap en Theodorus Petrus Josephus Hoppe, beiden candidaat-notaris en woondende te Voorschoten, als getuigen.

Onmiddelijk na voorlegging hebben de comparanten, ik notaris en de getuigen deze acte getekend.”

Some legal language, mentioning the two witnesses – both apprentice notaries – and mentioning that the buyer, seller, notary and the witnesses signed this act; followed by the signatures.

Things of note:

Hendrik Wesselo is the one making the transaction on behalf of Lodewijk, because at 22 years old Lodewijk is still considered a minor.

Hendrik Wesselo's profession is given as shopkeeper, while all other sources I have for him give his profession as silversmith (dated both before and after this document). Definitely something to look into further.

Twee aren, een centiare” is 201 m².

The cadastral number, as well as the names of the owners of the neighboring plots, will help me find the plot of land in the land records. I’m very happy with this bit of information.

Four hundred and two guilders in 1898 would be worth five thousand one hundred euros and ninety-five eurocent in the year 2011.(2) Quite a sum of money!

Lodewijk had to put up a fence, while Johannes Pieter Schmal had to let Lodewijk use his lane to reach the road.

The rental value of the house to be build may not be less than two guilders fifty a week. Two fifty equals thirty-one euros and seventy-two eurocent in 2011.(2) It also gives a bit of insight into the kind of house that Lodewijk would have build.

Lodewijk didn’t sign the deed, not even as a witness. He’s not mentioned as being present at the drawing of the deed either. It looks like he was not there, only his father was, acting in his stead.

Further avenues of research opened up by this document:

I can now search the land records for this plot of land, because of the cadastral number.

I have a minimum rental value for the house, so maybe this will give me an idea of the minimum size of house. I just don’t know yet where I would find such information.

Are there any blue prints of the house Lodewijk was building? Where would I find them? Permits?

Why does Hendrik's profession differ in this document from other sources? Did he briefly change profession or did he hold a dual position?

Sources:
(1) Deed of Sale from Johannes Pieter Schmal for Hendrik Wesselo as father of his minor son Lodewijk Wesselo, 5 August 1898 (filed 6 August 1898). Deeds 1898, inventory number 4, number access 739B, Notarial archives Voorschoten, Regional Archive Leiden, Leiden, Zuid-Holland.

(2) “Value of the Guilder/Euro.” International Institute of Social History. http://www.iisg.nl/hpw/calculate.php: 4 November 2012


No comments:

Post a Comment