Monday, November 12, 2012

Amanuensis Monday: Lodewijk Wesselo’s Mortgage Agreement

Amanuensis Monday is a weekly effort to transcribe family letters, journals, newspaper articles, and other genealogical and historical documents, first started by John Newark at the TransylvanianDutch blog. I will not only transcribe the documents, but also do a quick English summary and analysis of the document.


This week I will transcribe, summarize and analyze a mortgage agreement Lodewijk Wesselo made with his Jan Hendrik Ruskamp in 1899.(1) He used this money to build a house on the plot of land he bought in 1898, the deed of sale which I transcribed last week.

“Heden den eersten April achttien honderd negen en negentig verschenen voor mij Dirk Karel Johannes Schoor, notaris, gevestigd te Voorschoten, in tegenwoordigheid van de na te noemen mij bekende getuigen”

This paragraph introduces the notary, Dirk Karel Johannes Schoor, where he has his practice (Voorschoten) and the date, 1 April 1899.

“De heer Lodewijk Wesselo, goudsmid, wonende te Voorschoten; ter eener

De heer Jan Hendrik Ruskamp, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, Haarlemmerdijk 21, ter andere zijde

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.”

Lodewijk Wesselo, goldsmith, living in Voorschoten, is introduced here, as well as Jan Hendrik Ruskamp, office clerk, living in Amsterdam, on Haarlemmerdijk 21.

“De comparant ter eener verklaard ter leen ontvangen te hebben van - en mits dien schuldig te zijn aan den comparant ter andere zijde, die verklaard deze schuldbekentenis aan te nemen, eene som van twee duizend vijf honderd gulden, Nederlandsch.”

This paragraph statest hat Lodewijk Wesselo has loaned two thousand five hundred guilders from Jan Hendrik Ruskamp.

“Partijen verklaarden, omtrend deze geldlening het navolgende te zijn overeengekomen:

De schuldenaar zal op den vijftienden Augustus van het jaar negentienhonderd en daarna telken jare op den vijftienden Augustus minstens vijftig gulden moeten aflossen of zooveel meer, als hem mocht convenieeren. Bovendien zal het gehele per resto verschuldigde bedrag op den vijftienden Augustus negentien honderd negen of daarna te allen tijde opvonderbaar zijn, met drie maanden voorafgaande waarschuwing.

Zolang geene gehele aflossing heeft plaats gehad, wordt over het verschuldigde kapitaal of onafgeloste gedeelte daarvan rente voldaan, berekend tegen drie en een half ten honderd in half jaarlijksche termijnen op vijftien Augustus en vijftien Februari.

Alle betalingen geschieden van – en ten huize van den schuldeischer in gangbare Nederlandsche standpenningen of muntpapier, eerder eenige kophing of schuldvergelijking.”

This part is about the amount Lodewijk has to pay each year, the interest he has to pay, and when payments are due. There’s also a clause that says that from 15 August 1909 onwards, the entire amount still owed can be recalled by Jan Hendrik Ruskamp in one go, with only three months of advance warning.

“Tot zekerheid voor de voldoening van kapitaal en renten op de daarvoor vastgestelde tijden verklaard de comparant ter eener ten behoeve van den comparant ten andere zijde eerste hypotheek te verleenen op:

Het huis en erf met tuin te Voorschoten, kadastraal bekend in Sectie B onder nummer 2399 groot twee are en één centiare

waarvan de comparant ten eener den eigendom verkreeg door de overschrijving, gedaan ten hypotheekkantoor te Leiden den achtsten October achttienhonderd acht en negentig deel 698 nummer 62 van het afschrift eener acte van verkoop en koop den vijfden Augustus bevorens voor mij notaris verleden.”

This paragraph describes the collateral for this loan: the house and land in Voorschoten that Lodewijk owns. The cadastral number is here as well.

“De comparanten verklaarden, naar aanleiding van deze hypotheekstelling nog te zijn overeen gekomen als volgt:”

There are several terms under which this agreement was made:

“1. Het verbonden ontroerend goed moet door den schuldenaar in goede toestand worden onderhouden, de onderhoudskosten en belastingen ten behoorlijke tijden worden voldaan en de kwitantiën daarvan op de eerste aanvrage aan den schuldeischer worden vertoond.”

1. Lodewijk has to maintain the house and pay all associated costs on time, and he has to be able to provide proof he did so to Jan Hendrik if asked.

“2. De gebouwen blijven tot de voorhaling des te nemen inschrijving ten koste van de eigenaar in een solide maatschappij ten genoege van den schuldeischer tegen brandschade verzekerd; ten bewijze waarvan de polis in handen van laatstgenoemde blijft berusten en telken jaren bij de eerste rentebetaling de kwitantie der laatst betaalde premie of omslag aan hem wordt vertoond.

Bij eventuele brandschade zullen de assurantiepenningen tot het beloop of in mindering der inschuld in de plaats der onderzetting treden en zal de schuldeischer bevoegd zijn, om al zodanige rechten en vorderingen te doen gelden, als uit de verzekering zullen voortvloeien, daaronder begrepen de regeling der schade en de ontvangst der assurantiepenningen, om daaruit al het verschuldigde te verhalen. Van dit bedrag kan krachtens deze acte de noodige beschenningen geschieden.”

2. The building has to be insured against fire, and as long as there’s still an outstanding debt, Jan Hendrik Ruskamp will be the beneficiary if there should be a fire.

“3. De schriftelijke toestemming van den schuldeischer zal noodig zijn, om het verbondene te vervreemden of met meerdere hypotheken of andere zakelijke rechten te bezwaren, te verhuren, of onder welken anderen titel ook in gebruik af te staan; terwijl bij toegestemde verhuring in geen geval vooruitbetaling van huurpenningen mag worden bedongen of overdracht van huurpenningen mag plaats hebben; alles op straffe van nietigheid.”

3. Jan Hendrik Ruskamp has to give written permission if Lodewijk wants to use the house as collateral on another loan. He also has to give written permission if Lodewijk wants to rent it out or let someone else use it, and even if permission is given for renting it out, there are several stipulations for doing so.

“4. Bij nalatigheid in de voldoening van kapitaal, renten of aflossing op de daarvoor vastgestelde tijden, bij niet nakoming van de verplichtingen voor den schuldenaar, uit deze acte voortvloeiende of bij eenige daartegen strijdende handelingen zal door het enkel verloop van den tot voldoening bepaalden termijnen, door de nalatigheid of overtreding hiervoren bedoeld en evenzoo bij inbeslagneming van het verbondene of faillissement van den schuldenaar, al het op dat tijdstip verschuldigde dadelijk zijn vervallen, om zonder eenige uitstel in één termijn voor het geheel te worden afgedaan, ongeacht den tijd, die anders naar den inhoud deze acte nog zou moeten lopen. Geene ingebrekestelling of andere rechtsformaliteit zal daartoe noodig zijnden alleen een eenvoudig exploit, waarbij de oorzaak van het vervallen zijn der schuld wordt geconstateerd, ten koste van den schuldenaar.”

4. Should Lodewijk fail to adhere to any of the stipulations, including missing a payment, he will have to pay the entire amount owed all at once, immediately.

“5. Bij gebreke van voldoening van het verschuldigde dadelijk via het hier voren bedoeld exploit zal de schuldeischer onherroepelijk gemachtigd zijn om het verbonden ontroerend goed in het openbaar te verkopen ten overstaan van een notaris ter zijner keuze en het verkochte te leveren op zoodanige voorwaarden als ook ten aanzien van ontruiming en aanwaardering het plaatselijk gebruik zal medebrengen en in billijkheid zal worden raadzaam geacht, voorts om de kooppennigen te ontvangen en daarvan te kwiteeren, ten einde op dat bedrag al het te dien tijde verschuldigde met de kosten te verhalen; en om verder al datgene te doen wat strekken kan, om het alzoo verkochte in vollen en vrijen eigendom aan de kooper over te dragen, daaronder begrepen – indien daartoe termen zijn – de likwidatie met verdere hypothecaire schuldeischers, terwijlde onherroepelijk gemachtigde het recht hebben zal tot opher[icht]ing van het verbondene, indien volgens zijn inzien het in veiling gebrachte niet genoeg mocht gelden.”

5. If the situation as described under nr. 4 occurs and the amount due is not payed, Jan Hendrik can sell the house and use the proceeds to pay off Lodewijk’s debt.

“6. Bij willigen verkoop van het verbondene zal indien de zuivere opbrengst lager is dan het uit kracht van deze acte alsdan verschuldigde geene zuivering van dit verband kunnen plaats hebben; welke bepaling echter niet zal gelden, indien de verkoop geschied krachtens zo voorbedoelde onherroepelijke volmacht.”

6. If Lodewijk sells the house, but the proceeds are not enough to pay off his debt to Jan Hendrik Ruskamp, he will still have to adhere to the stipulations in this agreement.

“7. Alle kosten en rechten dezer acte, die van inschrijving, vernieuwing van inschrijving, doorhaling en alle verder uit deze acte voortvloeiende kosten zijn voor rekening van den schuldenaar.”

7. Any and all costs associated with this agreement are for Lodewijk.

“Voor uitvoering dezer wordt woonplaats gekozen ten kantore van den ondergetekende notaris.

In minute verleden te Voorschoten, ten kantore van mij notaris op den dag in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van den heer Johannes Christoffel Paap, candidaat-notaris en Jacob Zuiderduin, tuinder, beide wonende te Voorschoten als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten, de getuigen en ik notaris deze acte geteekend.”

Some legal language, mentioning the two witnesses – an apprentice notary and a gardner – and mentioning that Lodewijk, Jan Hendrik, the notary and the witnesses signed this act; followed by the signatures.


Things of note:

Jan Hendrik Ruskamp is Lodewijk’s uncle, he’s married to Christina Hendrika van Grasstek, the sister of Lodewijk’s mother Alida Petronella van Grasstek. From going through the notarial archives it seems that getting a mortgage from a family member was pretty common around 1900.

Although this agreement talks about the house as if it’s already build, another source tells us the house was build with this money.(2)

The cadastral number matches the one in the deed of sale from 1898, confirming the house was on that plot of land.

From the third point in this agreement, where Jan Hendrik Ruskamp needs to give written permission to rent the house out, it becomes clear that Lodewijk intends to use the house for himself.


Sources:

1. Morgage Agreement from Lodewijk Wesselo for Jan Hendrik Ruskamp, 1 April 1899 (filed 8 April 1899). Deeds 1899, inventory number 5, number access 739B, Notarial archives Voorschoten, Regional Archive Leiden, Leiden, Zuid-Holland.

2. Life description Lodewijk Wesselo – Handwritten by himself, 1947, Familiearchieven: CBG, fa 00472, familiearchief Wesselo, Doos 1, portfolio 3, CBG, Den Haag.

No comments:

Post a Comment